top of page

To listen to this page in English click:


I wrando ar y dudalen yma yn cymraeg cliciwch: 


To continue reading this page please scroll down.

00:00 / 02:38
00:00 / 02:58

IS-vid project

the image shows the National Lottery Community Fund logo which is a white cartoon human hand with the index finger and middle finger crossed in hope

IS-vid is a twenty week free on-ice experience for individuals who are visually impaired or deafblind, aged five years plus (Primary Skaters).

IS-vid is available to Primary Skaters resident in the Local Authorities of:

 • Blaenau Gwent

 • Bridgend

 • Caerphilly

 • Cardiff

 • Merthyr Tydfil

 • Neath Port Talbot

 • Newport

 • Rhondda Cynon Taf

 • Swansea

 • Torfaen

 

 

IS-vid also provides free on-ice experiences for a Companion Skater who may be a care giver, friend or family member of each Primary Skater. 

 

IS-vid is a free to participate, feasibility project and will run between April

and September 2024 at the Vindico Arena, Cardiff Bay.  Sessions will be

delivered by experienced freelance ice coaches who are registered with

British Ice Skating (the UK governing body for the sport).

IS-vid will operate on a first come first served basis as numbers will be

restricted due to ensuring the safest possible on-ice experience.

IS-vid aims to:

 • reduce barriers to participation

 • increase social interaction opportunities

 • improve emotional and physical health and wellbeing

 • promote self-belief, self-worth and self-confidence 

IS-vid has the support of the following organisations: RNIB Cymru, SENSE and Disability Sport Wales.

IS-vid skaters will be asked to provide feedback on the project in general

and on the aims of the project at the first session, the tenth session and

the twentieth session.  Skaters will also be invited to participate in focus groups to help us evaluate project delivery.

We will ask for skaters consent for:

 • evaluation input at week 1, week 10 and week 20

 • evaluation input at the end of project focus groups

 • photography

 • filming

 • image use

 • quotes provided about the project

 

Skaters can refuse consent and their image and their words will not be used in any materials.

Skaters should be aware that the Vindico Arena operates 24-hour CCTV throughout the venue, including the ice-pad, for public safety and security.

Email: info@ichopeevents.co.uk if you would like to learn more or to register your interest.

Prosiect IS-vid

Mae IS-vid yn brofiad ar-iâ ugain wythnos am ddim i unigolion sy'n weledol nam neu'n fyddarddall, pum mlwydd oed a throsodd (Sglefrwyr Cynradd).

 

Mae IS-vid ar gael i Sglefrwyr Cynradd sy'n byw yn yr Awdurdodau Lleol o:

 

· Blaenau Gwent

· Pen-y-bont ar Ogwr

· Caerffili

· Caerdydd

· Merthyr Tudful

· Castell-nedd Port Talbot

· Casnewydd

· Rhondda Cynon Taf

· Abertawe

· Torfaen

 

Mae IS-vid hefyd yn darparu profiadau ar yr iâ am ddim i Sgrialwr Cydymaith a all fod yn gofalwr, ffrind neu aelod o deulu pob Sglefrwr Sylfaenol.

 

Mae IS-vid yn brosiect dichonoldeb rhad ac am ddim i gymryd rhan a bydd yn rhedeg rhwng mis Ebrill a Medi 2024 yn y Vindico Arena, Bae Caerdydd. Bydd y sesiynau yn cael eu cyflwyno gan hyfforddwyr iâ llawrydd profiadol sydd wedi cofrestru gyda Sglefrio Iâ Prydeinig (y corff llywodraethu’r DU ar gyfer y gamp).

 

Bydd IS-vid yn gweithredu ar sail y cyntaf i'r felin gan y bydd y niferoedd yn gyfyngedig i sicrhau'r profiad ar yr iâ mwyaf diogel posibl.

 

Nod IS-vid yw:

· lleihau rhwystrau i gyfranogiad

· cynyddu cyfleoedd rhyngweithio cymdeithasol

· gwella iechyd a lles emosiynol a chorfforol

· hybu hunangred, hunanwerth a hunanhyder

 

Mae gan IS-vid gefnogaeth y sefydliadau canlynol: RNIB Cymru, SENSE a Chwaraeon Anabledd Cymru.

 

Gofynnir i sglefrwyr IS-vid roi adborth ar y prosiect yn gyffredinol ac ar y amcanion y prosiect yn y sesiwn gyntaf, y ddegfed sesiwn a'r ugeinfed sesiwn.

 

Bydd sglefrwyr hefyd yn cael eu gwahodd i gymryd rhan mewn grwpiau ffocws i'n helpu ni i werthuso'r prosiect.

 

Byddwn yn gofyn am ganiatâd sglefrwyr ar gyfer:

· mewnbwn gwerthuso yn wythnos 1, wythnos 10 ac wythnos 20

· mewnbwn gwerthuso ar ddiwedd grwpiau ffocws 

· ffotograffiaeth

· ffilmio

· defnyddio delwedd

· dyfyniadau a ddarparwyd am y prosiect

 

Gall sglefrwyr wrthod caniatâd ac ni fydd eu delwedd a'u geiriau'n cael eu defnyddio mewn unrhyw un defnydd. Dylai sglefrwyr fod yn ymwybodol bod y Vindico Arena yn gweithredu teledu cylch cyfyng 24-awr ar draw yr adeilad, gan gynnwys y pad iâ, er diogelwch y cyhoedd.

 

E-bostiwch: info@ichopeevents.co.uk os hoffech ddysgu mwy neu gofrestru eich llog.

 

Ewch yn ôl i Gartref Hygyrch yn:

www.ichopeevents.co.uk/acc-home

the image shows the National Lottery Community Fund logo which is a white cartoon human hand with the index finger and middle finger crossed in hope
bottom of page